.

„Убеден съм, че Върховният съвет или Постоянният световен съвет, събран единствено, за да се грижи за всеобщото благополучие, ще постигне своята свята цел преди края на този ХХ в.!”

септември 1918 г.

инж. Никола Димков

 

---> Какво е дал на света?

 

Никола Стоянов Димков е български инженер и общественик, автор на „Звезда на съгласието“ - проект за създаване на световна организация за опазване на мира и насърчаване на сътрудничеството между страните, народите и религиите в света.

 

В разгара на Първата световна война Димков издава книгата „Звезда на съгласието“, в която разработва идеята за създаване на световна постоянна организация, която да се занимава със световната безопасност и научното и културно сътрудничество между нациите. Проектът е отпечан на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолствата в Цариград Димков го изпраща на много държавни и правителствени ръководители, включително и на американския президент Томас Удроу Уилсън, който по-късно излиза със своите известни Четиринадесет точки.

 

В края на 1916 и началото на 1917 инж. Никола Димков написва книгата “Звезда на съгласието”. Книгата сама по себе си представлява проект за създаване на световна организация на мира и сътрудничеството между всички страни, народи и религии.

 

Никола Димков отпечатва проекта си на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолствата в Цариград го изпраща на много държавни и правителствени ръководители, включително и на тогавашния президент на САЩ - Томас Удроу Уилсън.

 

Това е по времето, когато САЩ все още не са се намесили в Първата Световна война и прочутите 14 точки на президента Уилсън за следвоенното уреждане на света и създаване на Общество на народите - не са съществували.

 

Дори биографът на Томас Удроу Уилсън – Бекер, свидетелства, че идеята не е била на президента, а е заимствана от други. Според биографите на Димков, президентът на САЩ Томас Удроу Уилсън, който е инициатора за създаване на Обществото на народите, също е разполагал и с проекта на инж.Димков. Бекер, споделя, че "нито една идея не принадлежеше на самия президент - всички бяха заимствувани от другите, но все пак президентът беше работил много по създаването на устава и целият свят свързваше Обществото на народите с името на Уилсън."

 

В проекта си Никола Димков предлага създаването на Постоянен световен съвет, който да проучва - ”средствата, пригодни да поддържат мир и сговор между всички народности в света.

 

В интервю за гръцкия вестник Фарос, отпечатано като притурка към второто издание на книгата Звезда на съгласието, Никола Димков доразвива идеята си за устройството на Постоянния съвет.

 

Освен 3 главни съвета авторът предлага той да се подразделя на 20 върховни бюра, уреждащи: вътрешното устройство на съвета, световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, въпросите на националните малцинства, световното правосъдие, просвета и култура, здравеопазване, земеделие, промишленост, търговия, труд и тъй нататък.

 

Дори само бегло съпоставяне на тия формулировки на инж. Никола Димков с устава на Обществото на народите и особено на днешната Организация на обединените нации е достатъчно да открием сходствата.

 

Н. Димков създава идеалния прототип на онова, което по-късно се осъществява с Организацията на обединените нации (ООН). Това се постига от хора, които в увлечението си несправедливо „забравят" първовдъхновителя на тази идея. Но така или иначе той е българинът, автор на хартата за човечност и прогрес, от самия него поетически обозначена като „Звезда на съгласието". Проектът на инж. Никола Димков е български принос в създаването и дейността на днешната световна организация за мир и сигурност.

 

Идеята на Димков за Постоянен световен съвет, който да поддържа човечеството в хармония и общо добруване, стана факт. Сбъднаха се пророческите думи, изречени през 1918 г.: "Убеден съм, че Върховният съвет или Постоянният световен съвет, събран единствено за да се грижи за всеобщото благополучие, ще постигне своята свята цел преди края на този ХХ век." На 26 юни 1945 г. в Сан Франциско 50 държави подписват Устава на Организацията на обединените народи с постоянно седалище в Ню Йорк. Нейните основни принципи са удивително сходни с предложените още през 1917 г. в проекта на Димков: да поддържа международния мир и безопасност; да развива дружески отношения между нациите върху основата на уважаване принципите на равенството и самоопределението на народите; да осъществява международно сътрудничество при решаване на проблемите от икономически, социален, културен и хуманен характер; да поощрява уважение към правата на човека и основните свободи за всички хора, без разлика на раса, пол, език и религия; да бъде център за съгласуване на действията на народите в постигането на тези цели.

 

На 14 декември 1955 г. България става член на ООН и участва активно в работата на Общото събрание и в различните комитети и международни организации, следвайки заветите на своя далновиден и мъдър син инж. Никола Димков.

 

 

 

 

© 2009 - | www.nd.sofimun.org | Всички права запазени!

инж. Никола Димков - Кампания на международна фондация СОФИМОН и сдружение НОСБ

Тази интернет страница е създадена от студио “СветЪ Дизайн”